Základní škola Pacov, nám. Svobody 321, tel.: 565 443 620, ředitel: 607 939 224, IČO: 75000474

Naše škola se stala partnerskou školou SPŠ a SOU Pelhřimov v projektu "Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost" (registrační číslo projektu - CZ. 1. 07 / 1. 1. 00 / 44. 003). Tento projekt je financován prostředky z fondů EU.

Žáci 9. ročníku budou dojíždět  v rámci vyučování volitelných předmětů do Pelhřimova. Zde budou mít možnost vybrat si jeden ze šesti kroužků podle svých zájmů a pod vedením středoškolských vyučujících si vyzkoušet různé dovednosti v prostředí středoškolských učeben. První blok kroužků se uskuteční nyní v měsíci listopadu, zbylé dva na jaře.

Seznam kroužků:

stojírenský dílenský

ruční zpracování dřeva

grafický kroužek

elektro

tvorba jednoduchých konstrukčních tvarů na počítači

zemědělský (pracoviště Kamenice nad Lipou)

Naše první spolupráce proběhhla 26. listopadu. Podrobnosti si můžete přečíst níže .

Elektro kroužek - práce v elektrokroužku bude zaměřena na základní elektronické a elektrické součástky a práci s nimi. Na cvičných panelech s bezpečným napětím si žáci ZŠ vyzkouší zapojení silnoproudých rozvodů a zařízení. Žáci dále získají základní přehled o elektronických součástkách a o funkci různých elektrických zařízení.
Účast  : 7 žáků


Grafický kroužek pro ZŠ - Náplní Grafického kroužku pro ZŠ je předat jeho účastníkům teoretické i praktické informace z oboru digitální fotografie, které budou moci využít při tvorbě a úpravě vlastních fotografií. V kroužku se žáci seznámí se základními typy fotoaparátů a práce s nimi, s rozdílnými technikami focení, s technikou focení s kompaktním a se zrcadlovým fotoaparátem. Hlavní náplní kroužku je následná úprava a použití fotografií dle rozdílných požadavků (prezentace, www stránky, portrét,...).
Účast  : 13 žáků


Ruční zpracování dřeva - V tomto kroužku pro ZŠ žáky seznámíme s bezpečností a ochranou zdraví, hygienou práce, požární prevencí, pracovněprávní problematikou BOZP, bezpečností technických zařízení při práci s nástroji a zařízením na ruční opracování dřeva. Seznámíme je s přípravou a organizací pracoviště, s pracovním místem. S přípravou nástrojů a nářadí, výběrem vhodného nástroje, nářadím, pomůckami, jejich přípravou, seřízením a ukládání nástrojů. Náplní kroužku dále bude ruční zpracování materiálů, výběr a příprava materiálů – rozměřování, odstraňování vad, řezání dřeva ručními pilami, hoblování základními hoblíky, vrtání, dlabání, orýsování podle šablon a vykružování, opracování dřeva struhákem, pilníkem a brusným papírem, práce s kovovými spojovacími prostředky. Konstrukční spojování materiálů, účel a podstata konstrukčního spojování, obecné zásady při konstrukčním spojování, spojování kovovými a dřevěnými spojovacími prostředky, spoje plošných dílců a vlysů, ostatní spoje. Veškeré tato dovednosti si žáci zároveň osvojí při výrobě jednoduchého výrobku.
Účast  : 4 žáků


Strojírenský dílenský kroužek pro ZŠ - Obsahem  na úvod bude bezpečnost a ochrana zdraví, požární prevence, pracovně právní problematika. Dále pak seznámení s pracovištěm a s vhodnou přípravou nástrojů, nářadí a výkresovou dokumentací. Žáci si budou moci odzkoušet ruční zpracování kovů: měření, orýsování, ruční zpracování kovů, vrtání, ostření, řezání závitů, montáží a s mechanizovanými nástroji.
Nekonal se.


Tvorba jednoduchých konstrukčních tvarů na počítači - Jedná se o kroužek jehož smyslem je zaujmutí žáků ZŠ na užití softwarů v počítači pro tvorbu konstrukce tvarů v počítači. Zároveň lze při tom žákům ZŠ vysvětlit v jakých strojírenských oborech studia se tyto aktivity používají a jaké další obory mají k dispozici, včetně obeznámení o nich. Žáci tvoří základní geometrické tvary (trojúhelník, kružnice, válec, koule...).Na závěr si vytisknou vlastní výtvory jako odměnu za úspěch.
Účast  :  5 žáků


Zemědělský kroužek – ZŠ - Cílem kroužku je seznámit žáky partnerských základních škol s problematikou zemědělství v těchto oblastech:
1. Půdoznalství a zemědělská produkce
2. Chemická ochrana rostlin
3. Chov hospodářského zvířectva
4. Tvorba a ochrana krajiny
Zapojení partnerských základních škol do tohoto kroužku sleduje zvýšení zájmu mezi žáky základních škol o studium zemědělských a technických oborů. Důležitým momentem je vytvoření sociálních a didaktických vazeb mezi učiteli střední školy a partnerských základních škol. Nově pořízený výukový materiál a technické vybavení bude sloužit nejen k realizaci kroužku, ale i pro rozvíjení další spolupráce mezi střední školou a partnerskými základními školami směřujících k podpoře pravidelně se opakujících volnočasových aktivit zaměřených na odborné vzdělávání žáků v technických a přírodovědných oborech.
Účast  : 12 žáků

Copyright © 2013. All Rights Reserved ZŠ Pacov  2013.