Základní škola Pacov, nám. Svobody 321, tel.: 565 443 620, ředitel: 607 939 224, IČO: 75000474

 

Vyrovnání přeplatků za ŠD

 

Vyrovnání přeplatků proběhne do 30. září 2020 v rámci podzimních plateb. Žákům, kteří budou v letošním roce navštěvovat školní družinu, se poměrná částka odečte od nové platby, ostatním se zbylá částka vrátí. Žáci z 2. až 5. tříd, kteří zaplatili za ŠD (za měsíce duben, květen, červen, tj. 300 Kč) a přihlásí se do ŠD, uhradí částku 100 Kč (za období září až prosinec, platba 300 Kč předplacena +100 Kč, tedy platba 400 Kč).

 

Platba za školní družinu

 

Částečná úhrada neinvestičních nákladů ŠD činí měsíčně 100 Kč na jedno dítě. Výše úplaty zůstává stejná i v měsících, kdy jsou vedlejší prázdniny. Platba za družinu proběhne bankovním převodem na účet školy.

 

Údaje pro bezhotovostní platbu:

 

  • číslo účtu Základní školy Pacov: 19-622679329/0800
  • variabilní symbol: datum narození dítěte, bez teček (př.: 13012011)
  • zpráva pro příjemce: jméno, příjmení a třída žáka (př.: Petr Novák 3. A)

 

Úplata je splatná předem, platí se ve dvou splátkách:

 

  • za období září až prosinec – 400 Kč, do 25. září 2020
  • za období leden až červen – 600 Kč, do 25. ledna 2021

 

Povinností rodiče je ohlídat si datum splatnosti. Pokud za dítě není zaplacen poplatek v řádném termínu, může ředitel školy rozhodnout o případném vyloučení žáka ze školní družiny. Nárok na vrácení platby za ŠD vzniká pouze v případě, dojde-li k odhlášení žáka ze ŠD ze závažných důvodů (např.: změna bydliště, zdravotní stav) během roku

nebo v pololetí. Vrácení peněz proběhne následující měsíc po podání písemné žádosti.

 

Výši úplaty může ředitel snížit nebo od úplaty osvobodit, jestliže

  1. a) účastník nebo jeho zákonný zástupce je příjemcem opakujících se dávek pomoci v hmotné nouzi podle zákona o pomoci v hmotné nouzi
  2. b) účastníkovi nebo jeho zákonnému zástupci náleží zvýšení příspěvku na péči podle zákona o sociálních službách
  3. c) účastník svěřený do pěstounské péče má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte podle zákona o státní sociální

podpoře a tuto skutečnost prokáže řediteli

 

Výjimka: Pokud půjde žák s vychovatelkou pouze na oběd a po obědě hned domů, nevztahuje se v této situaci úplata za družinu.

 

 

Copyright © 2013. All Rights Reserved ZŠ Pacov  2013.