Základní škola Pacov, nám. Svobody 321, tel.: 565 443 620, ředitel: 607 939 224, IČO: 75000474

Organizace školního roku ve Školní družině při Základní škole Pacov 2020 – 2021

 

Obsah:

 1. Provoz Školní družiny při Základní škole Pacov
 2. Organizace školního roku 2020/2021
 3. Plán akcí připravovaných školní družinou a školním klubem na školní rok 2020/2021

 

 1. Školní družina při Základní škole Pacov

Školní družina je určena pro žáky 1. stupně ZŠ.

Provoz Školní družiny ZŠ Pacov ve školním roce 2020/2021 od 1. září 2020

ranní provoz

6.05 – 8.00 (1. tř.)

6.05 – 8.00 (2. tř. až 5. tř.)

odpolední provoz

10.35 – 16.15 (1. ABC, 2. ABC, 3. AB, E1)

10.35 – 15.40 (4. BC, 5. ABC)

budova

Za Branou

náměstí Svobody

 

Provoz Školního klubu ZŠ Pacov ve školním roce 2020/2021 od 1. září 2020

ranní provoz

6.45 – 7.50

 

odpolední provoz

dle rozvrhu žáků

do 15.15 (6. tř. - 9. tř.)

 

budova

Za Branou

 

Ranní Školní družina v ZŠ Pacov pro žáky 2. ABC, 3. AB, 4. BC, 5. ABC, E1

v budově na náměstí Svobody

Provoz školní družiny je od 6.05 hod. do 8.00 hod.

Družina je v přízemí školy ve 2 odděleních (2. tř.,3. tř. až 5. tř.) střídá se Bc. I. Maršíková, R. Bezemková, J. Kliková, DiS., L.Veselková, DiS..

 

Ranní Školní družina v ZŠ Pacov pro žáky 1. ABC v budově Za Branou

Provoz školní družiny je od 6.05 do 8.00 hod.

Družina je ve 2. patře budovy v 1 oddělení (1. ABC) střídá se K. Špačková, Bc.,  L. Veselková, DiS., R. Bezemková. Od října asistent logopeda Jana Kliková, DiS..

 

 

Odpolední Školní družina v ZŠ Pacov pro žáky 4. BC, 5. ABC v budově na náměstí Svobody

Provoz je od 10.30 hod. do 15.40 hodin. Odpolední družina je v přízemí (tř. 4. BC – Bc. I. Maršíková) a v 2. patře školy (tř. 5. ABC – Z. Marešová).

Přesuny žáků (dle rozvrhu) jsou zajištěny vychovatelkami ŠD (dohled).

Nepřihlášení žáci do ŠD (3. tř. až 5. tř.) mohou o polední přestávce (přestávka na oběd) navštěvovat ŠD v přízemí (nebo se dostavit po obědě a zazvonit na vychovatelku ŠD).

 

Odpolední Školní družina v ZŠ Pacov pro žáky 1. ABC, 2. ABC, 3. AB, E1

v budově Za Branou

Provoz je od 10.30 hod. do 16.15 hod.

Přesuny žáků (dle rozvrhu) jsou zajištěny vychovatelkami ŠD.

 

 1. Organizace školního roku 2020/2021

 

Oddělení

Třídy

Jméno vychovatelky

 

I. oddělení

1. A + 2. A

Bc. Kristýna Špačková

 

II. oddělení

1. B + 2. B

Radka Bezemková

 

III. oddělení

1. C + 2. C

Lenka Veselková, DiS.

 

IV. oddělení

3. A + 3. B

Jana Kliková, DiS.

 

V. oddělení

4. B + 4. C

Bc. Ivana Maršíková

 

VI. oddělení

5. A + 5. B + 5. C

Zdeňka Marešová

 

VII. oddělení

E1 + E2

Natálie Bartošová, Iveta Mourková

 

Školní klub

6. tř. až 9. tř

Miroslava Štěpánková

 

 

 

Výchovně vzdělávací činnost v zájmovém vzdělávání

 Zájmové vzdělávání se uskutečňuje pravidelnou zájmovou, výchovnou, rekreační nebo vzdělávací činností včetně možnosti přípravy na vyučování. Zájmové vzdělávání se v ŠD se uskutečňuje formou pravidelné denní docházky a pravidelné docházky.

 

Pravidla pro vyzvedávání žáků ze školní družiny

Budovy školní družiny je uzamčeny v průběhu celého dne. Při vyzvednutí žáka ze školní družiny použijí rodiče žáka elektronický vrátník u vchodu (zvoní na příslušné oddělení). Po telefonickém spojení s vychovatelkou a kontrole pomocí kamerového systému odchází žák samostatně do šatny a pak s doprovodem opouští prostor budovy. V budově Za Branou mohou rodiče otevřít hlavní vchodové dveře školní družiny elektronickým čipem, který si zakoupí ve škole.

 

Odchody dětí ze ŠD

Probíhají podle předem dohodnutých podmínek zachycených v přihlášce ŠD. Odchylky od docházky nebo od doby pravidelného odchodu dítěte ze ŠD sdělí rodiče vychovatelce písemně. V docházkovém sešitě je zaznamenáván příchod žáka do ŠD, odchod žáka na vyučování a domů. Vychovatelka nebo jiný pedagogický pracovník rovněž zodpovídá za přechod dětí do ZŠ a po vyučování zpět do ŠD (1. 2. 3. 4. třída). Žáci 5. až 9. ročníku docházejí do (družiny) klubu samostatně po skončení vyučování a nahlásí se vychovatelce. V době prázdnin není zajišťován provoz ŠD, pokud o využití ŠD v této době rodiče sami nepožádají.

 

Úplata za školní družinu

Částečná úhrada neinvestičních nákladů ŠD činí měsíčně 100 Kč na jedno dítě. Výše úplaty zůstává stejná i v měsících, kdy jsou vedlejší prázdniny. Platba za družinu proběhne bankovním převodem na účet školy.

 

Údaje pro bezhotovostní platbu:

 • číslo účtu Základní školy Pacov: 19-622679329/0800
 • variabilní symbol: datum narození dítěte, bez teček (př.: 13012012)
 • zpráva pro příjemce: jméno, příjmení a třída žáka (př.: Petr Novák 2. A)

Úplata je splatná předem, platí se ve dvou splátkách:

 • za období září až prosinec – 400 Kč, do 25. září 2020
 • za období leden až červen – 600 Kč, do 25. ledna 2021

 

Povinností rodiče je ohlídat si datum splatnosti. Pokud za dítě není zaplacen poplatek v řádném termínu, může ředitel školy rozhodnout o případném vyloučení žáka ze školní družiny.

Nárok na vrácení úplaty za ŠD vzniká pouze v případě, dojde-li k odhlášení žáka ze ŠD ze závažných důvodů (např. změna bydliště, zdravotní stav) během roku nebo v pololetí. Vrácení peněz proběhne následující měsíc po podání písemné žádosti.

 

Výši úplaty může ředitel snížit nebo od úplaty osvobodit, jestliže:
a) účastník nebo jeho zákonný zástupce je příjemcem opakujících se dávek pomoci v hmotné nouzi podle zákona o pomoci v hmotné nouzi
b) účastníkovi nebo jeho zákonnému zástupci náleží zvýšení příspěvku na péči podle zákona o sociálních službách
c) účastník svěřený do pěstounské péče má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte podle zákona o státní sociální podpoře a tuto skutečnost prokáže řediteli

Výjimka:

Pokud půjde žák s vychovatelkou pouze na oběd a po obědě hned domů, nevztahuje se v této situaci úplata za družinu.

 

Vyrovnání přeplatků za ŠD

Vyrovnání přeplatků proběhne do 30. září 2020 v rámci podzimních plateb. Žákům, kteří budou v letošním roce navštěvovat školní družinu, se poměrná částka odečte od nové platby, ostatním se zbylá částka vrátí. Žáci z 2. až 5. tříd, kteří zaplatili za ŠD (za měsíce duben, květen, červen, tj. 300 Kč) a přihlásí se do ŠD, uhradí částku 100 Kč (za období září až prosinec, platba 300 Kč předplacena +100 Kč, tedy platba 400 Kč).

 

Kritéria pro přijetí

 • Přijetí do školní družiny není nárokové.
 • Žáci jsou do školní družiny přijímáni do naplnění kapacity na základě vyplněného zápisního lístku odevzdaného nejpozději do 4. září aktuálního školního roku. Všechny zápisní lístkyk docházce do školní družiny budou při odevzdání označeny datem i časem odevzdání. Žáci přihlášení od 7. září budou evidováni jako náhradníci a v případě uvolnění kapacity budou jejich zákonní zástupci informováni vedoucí vychovatelkou.
 • Z přijatých zápisních lístků budou upřednostněni nejmladší žáci (1. – 3. třída).
 • Zájemci o ŠD ze 4. a 5. ročníků budou přijímáni do naplnění kapacity ŠD. V  případě, že by mohlo dojít k překročení kapacity, budou přednostně přijímáni zájemci o ŠD, kteří dojíždějí autobusem a na základě věku (data narození) od nejmladšího po nejstarší.
 • Zdravotní stav dítěte - dítě, které je schopné vzdělávání na ZŠ, může být přijato k mimoškolnímu vzdělávání do ŠD. V případě zdravotního postižení je třeba individuálního přístupu. Záleží na možnostech zařízení ŠD a dohodě zákonných zástupců s vedením školy.

 

Činnost ve ŠD

 • Je určena pro žáky 1. – 5. tříd.
 • Při ŠD pracuje školní klub, který navštěvují žáci 6. – 9. tříd.
 • ŠD a ŠK nabízí zajímavé využití volného času v době před a po vyučování.
 • Aby nebyla narušována činnost oddělení, jsou pro odchody žáků stanoveny tyto doby: po obědě do 13:30 hodin nebo po vycházce od 14:30 hodin.
 • V odpoledních zaměstnáních je dbáno na pravidelné zařazování všech složek výchovy úměrně k věku žáků a jejich schopnostem.
 • Při příznivém počasí využíváme každou volnou chvíli k pobytu žáků venku a v přírodě.
 • Nezapomínáme na procvičování učiva formou didaktických her.
 • K tradicím naší ŠD patří pořádání celodružinových akcí.
 • Žáci mají mít ve ŠD přezůvky v sáčku, převlečení dle počasí a ročního období, odpolední svačinu a pití. Doporučujeme náhradní roušku v závislosti na protiepidemických opatřeních.

 

Základní hygienická pravidla

 • Dodržování zásad osobní a respirační hygieny.
 • Ochrana úst a nosu v závislosti na protiepidemických opatřeních uvedených u příslušného stupně pohotovosti v oblasti veřejného zdraví – tzv. semafor.
 • Řádné provětrání, úklid a dezinfekce užívaných prostor.
 • Dodržovat hygienu rukou, osušení rukou – papírové ručníky na jedno použití, popřípadě osoušeč před školní jídelnou, opakovaně upozorňovat.
 • Doporučujeme – zanechat v ŠD (v sáčku žáka) náhradní podepsanou roušku v závislosti na protiepidemických opatřeních, v ŠK (žák by měl mít roušku ve své školní aktovce).

 

 

 

 

 

 1. Plán připravovaných akcí školní družinou

na školní rok 2020/2021

 

Účastnici zájmového vzdělávání z 1. a 2. tříd se v tomto školním roce účastní

 celoroční hry: „Piráti: Ostrov pokladů“

 

Září:

 • Poučení o bezpečnosti, řád ŠD, pravidla společného soužití, ostrov pravidel
 • Sférické kino
 • Každý jsme v něčem nejlepší
 • Malujeme na chodník
 • E1: Výtvarné odpoledne
 • Vyplouváme na cestu, ostrov pravidel:

            Pasování na piráty: veselé šipky, naše pirátská mapa,

            Pirátské dovádění: výroba pirátských šátků

            Vyplouváme: nalodění pirátů

 

Říjen:

 • Podzimní tvoření z přírodnin
 • Do přírody za poznáním: ZOO Tábor (Větrov) (projektový den mimo ŠD)
 • Mandaly
 • Hledačka
 • E1: Tvoření z přírodního materiálu (ryba, sova, ježek)
 • Ostrov vzpomínek:

            Pirátská rozcvička: cvičební sestava na protažení

            Obec, ve které žijeme (projektový den v ŠD)

 

 Listopad:

 • Ekologická výchova
 • Větrníkový den
 • Podzimní dílničky
 • E1: Bramborový týden
 • Ostrov barev:

            Život na palubě: pohybové hry

            Vodní dům Hulice (projektový den mimo ŠD)

 

 

 

 

Prosinec:

 • Mikulášská nadílka
 • Vánoce, vánoce přicházejí (projektový den v ŠD)
 • Vánoční přání pro seniory – Charita Pacov
 • E1: Vánoční dílničky
 • Ostrov tradic:

            Kreativní stavby ze sněhu

            Výroba vánočních ozdob: zdobíme svůj stromeček

 

Leden:

 • Zdravé jógování (projektový den v ŠD)
 • Zdravá pětka
 • Turnaj o zlatou dámu
 • E1: Zimní radovánky
 • Ostrov ledu a sněhu:

            Pirátské bláznivé disciplíny

 

Únor:

 • Zdravé dovádění
 • Kamínky přátelství
 • Turnaj o zlatou dámu
 • E1: Karnevalové masky
 • Ostrov bohatství:

            Karneval

 

Březen:

 • Třídíme odpad
 • Ponožkový den
 • Těšíme se na Velikonoce (projektový den v ŠD)
 • Dopravní výchova (projektový den v ŠD)
 • Velikonoční olympiáda
 • E1: Jarní věnec
 • Ostrov probouzení:

            Velikonoční vejce

 

Duben:

 • Módní přehlídky
 • Zápis do prvních tříd
 • Záchranáři Pacov (projektový den v ŠD)
 • Vítání ptačího zpěvu (projektový den v ŠD)
 • E1: Dejte vejce malované
 • Ostrov radosti:

            Čarodějnický den a rej

            Den země

 

 

Květen:

 • Jaro je tu
 • Bezpečná cesta
 • Hvězdárna Vlašim (projektový den mimo ŠD)
 • E1: Prostřeno
 • Ostrov květů:

            Jaro je tu: tvoření z květů

 

 

Červen:

 • Fotbalový turnaj (4. 5. třída)
 • Vyhodnocení celého roku
 • Jak se bezpečně chovat o prázdninách
 • E1: Turnaj v hodu šipkou
 • Ostrov pokladů:

            Velké pirátské slavností: „Cesta za pokladem“ - zakončení celoroční hry

 

Průběžně:

 • opakování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví
 • zlepšování komunikace a společenského chování
 • pěstování kamarádských vztahů a tolerance
 • výchova k péči o estetické prostředí školní družiny
 • společná četba v klidové části
 • činnost výtvarná, pracovní, estetická, hudební a sportovní

 

Upozornění: změna akcí a soutěží vyhrazena. V případě, že se naskytne jakákoli spontánní akce, může být vložena i zaměněna s akcí v plánu.

 

 

 1. Plán akcí připravovaných školním klubem

na školní rok 2020/2021

 

Září:

 • Seznamovací hry, pravidla dobrých vztahů
 • Podzimní Srdíčkové dny
 • Sférické kino

 

Říjen:

 • Český den s českými vlajkami

 

Listopad:

 • Větrníkový den
 • Venkovní ozdoby na stromeček

 

Prosinec:

 • Zdobíme svůj stromeček
 • Vánoční tvoření
 • Mikulášská nadílka v ŠD

 

Leden:

 • Mýdélkování

 

Únor:

 • Macramé

 

Březen:

 • Jarní Srdíčkové dny

 

Duben:

 • Enkaustika

 

Květen:

 • Bublinková show

 

Červen:

 • Tabla deváťáků

 

Upozornění: změna akcí a soutěží vyhrazena. V případě, že se naskytne jakákoli spontánní akce, může být vložena či zaměněna s akcí v plánu.

 

 

 

Copyright © 2013. All Rights Reserved ZŠ Pacov  2013.