Základní škola Pacov, nám. Svobody 321, tel.: 565 443 620, ředitel: 607 939 224, IČO: 75000474

Školní družina při Základní škole Pacov

Školní družina je určena pro žáky 1. stupně ZŠ.

Provoz Školní družiny ZŠ Pacov ve školním roce 2021/2022 od 1. září 2021

ranní provoz

6.05 – 7.55 (1.ABC)

6.05 – 7.55 (2. tř. až 5.tř.)

odpolední provoz

10.35 – 16.15 (1.ABC, 2.ABC, 3.ABC, E1)

10.35 – 15.40 (4.AB, 5.BC)

budova

Za Branou

náměstí Svobody

 

Provoz Školního klubu ZŠ Pacov ve školním roce 2021/2022 od 1. září 2021

ranní provoz

6.45 – 7.50

 

odpolední provoz

dle rozvrhu žáků

do 15.15 (6. tř. až 9. tř.)

 

budova

Za Branou

 

Ranní Školní družina v ZŠ Pacov pro žáky 1.ABC v budově Za Branou

Provoz školní družiny je od 6.05 do 7.55 hod.

Družina je ve 2. patře budovy v 1 oddělení (1.ABC) střídá se R. Bezemková, P. Zemanová, Bc. K. Špačková a asistent logopeda J. Kliková, DiS..

 

Ranní Školní družina v ZŠ Pacov pro žáky 2.ABC, 3.ABC, 4.AB, 5.BC, E1

v budově na náměstí Svobody

Provoz školní družiny je od 6.05 hod. do 7.55 hod.

Družina je v přízemí školy ve 2 odděleních (2. tř.,3. tř. až 5. tř.) střídá se Bc. I. Maršíková, R. Bezemková, P. Zemanová a J. Kliková, DiS..

 

 

Odpolední Školní družina v ZŠ Pacov pro žáky 1.ABC, 2.ABC, 3.ABC, E1

v budově Za Branou

Provoz je od 10.35 hod. do 16.15 hod.

Přesuny žáků (dle rozvrhu) jsou zajištěny vychovatelkami ŠD.

 

 

Odpolední Školní družina v ZŠ Pacov pro žáky 4.AB, 5.BC v budově na náměstí Svobody

Provoz je od 10.35 hod. do 15.40 hodin. Odpolední družina je v přízemí (tř. 4.AB – Bc. I. Maršíková) a v 2. patře školy (tř. 5.BC – Z. Marešová).

Přesuny žáků (dle rozvrhu) jsou zajištěny vychovatelkami ŠD (dohled).

 1. Organizace školního roku 2021/2022

 

Oddělení

Třídy

Jméno vychovatelky

 

I. oddělení

1. A + 2. A

Pavlína Zemanová

 

II. oddělení

1. B + 2. B

Bc. Kristýna Špačková

 

III. oddělení

1. C + 2. C

Radka Bezemková

 

IV. oddělení

3. A + 3. B + 3. C

Jana Kliková, DiS., M. Zíková

 

V. oddělení

4. A + 4. B

Bc. Ivana Maršíková

 

VI. oddělení

5. B + 5. C

Zdeňka Marešová

 

VII. oddělení

E1 + E2

Natálie Bartošová, Bc. M. Zemanová

 

Školní klub

6. tř. až 9. tř

Miroslava Štěpánková

 

 

 

Výchovně vzdělávací činnost v zájmovém vzdělávání

 Zájmové vzdělávání se uskutečňuje pravidelnou zájmovou, výchovnou, rekreační nebo vzdělávací činností včetně možnosti přípravy na vyučování. Zájmové vzdělávání se v ŠD se uskutečňuje formou pravidelné denní docházky a pravidelné docházky.

 

Pravidla pro vyzvedávání žáků ze školní družiny

Budovy školní družiny je uzamčeny v průběhu celého dne. Při vyzvednutí žáka ze školní družiny použijí rodiče žáka elektronický vrátník u vchodu (zvoní na příslušné oddělení). Po telefonickém spojení s vychovatelkou a kontrole pomocí kamerového systému odchází žák samostatně do šatny a pak s doprovodem opouští prostor budovy. V budově Za Branou mohou rodiče otevřít hlavní vchodové dveře školní družiny elektronickým čipem, který si zakoupí ve škole.

 

Odchody dětí ze ŠD

Probíhají podle předem dohodnutých podmínek zachycených v přihlášce ŠD. Odchylky od docházky nebo od doby pravidelného odchodu dítěte ze ŠD sdělí rodiče vychovatelce písemně. V docházkovém sešitě je zaznamenáván příchod žáka do ŠD, odchod žáka na vyučování a domů. Vychovatelka nebo jiný pedagogický pracovník rovněž zodpovídá za přechod dětí do ZŠ a po vyučování zpět do ŠD (1. 2. 3. 4. třída). Žáci 5. až 9. ročníku docházejí do (družiny) klubu samostatně po skončení vyučování a nahlásí se vychovatelce. V době prázdnin není zajišťován provoz ŠD, pokud o využití ŠD v této době rodiče sami nepožádají.

 

Úplata za školní družinu

Částečná úhrada neinvestičních nákladů ŠD činí měsíčně 100 Kč na jedno dítě. Výše úplaty zůstává stejná i v měsících, kdy jsou vedlejší prázdniny. Platba za družinu proběhne bankovním převodem na účet školy.

 

Údaje pro bezhotovostní platbu:

 • číslo účtu Základní školy Pacov: 19-622679329/0800
 • variabilní symbol: datum narození dítěte, bez teček (př.: 13012012)
 • zpráva pro příjemce: jméno, příjmení a třída žáka (př.: Petr Novák 3. A)

Úplata je splatná předem, platí se ve dvou splátkách:

 • za období září až prosinec – 400 Kč, do 24. září 2021
 • za období leden až červen – 600 Kč, do 24. ledna 2022

 

Povinností rodiče je ohlídat si datum splatnosti. Pokud za dítě není zaplacen poplatek v řádném termínu, může ředitel školy rozhodnout o případném vyloučení žáka ze školní družiny.

Nárok na vrácení úplaty za ŠD vzniká pouze v případě, dojde-li k odhlášení žáka ze ŠD ze závažných důvodů (např. změna bydliště, zdravotní stav) během roku nebo v pololetí. Vrácení peněz proběhne následující měsíc po podání písemné žádosti.

 

Výši úplaty může ředitel snížit nebo od úplaty osvobodit, jestliže:
a) účastník nebo jeho zákonný zástupce je příjemcem opakujících se dávek pomoci v hmotné nouzi podle zákona o pomoci v hmotné nouzi
b) účastníkovi nebo jeho zákonnému zástupci náleží zvýšení příspěvku na péči podle zákona o sociálních službách
c) účastník svěřený do pěstounské péče má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte podle zákona o státní sociální podpoře a tuto skutečnost prokáže řediteli

Výjimka:

Pokud půjde žák s vychovatelkou pouze na oběd a po obědě hned domů, nevztahuje se v této situaci úplata za družinu.

Vyrovnání přeplatků za ŠD:

Vyrovnání přeplatků proběhne do 24. září 2021 v rámci podzimních plateb. Žákům, kteří budou v letošním roce navštěvovat školní družinu, se poměrná částka odečte od nové platby, ostatním se zbylá částka vrátí.

Kritéria pro přijetí

 • Přijetí do školní družiny není nárokové.
 • Žáci jsou do školní družiny přijímáni do naplnění kapacity na základě vyplněného zápisního lístku odevzdaného nejpozději do 4. září aktuálního školního roku. Všechny zápisní lístkyk docházce do školní družiny budou při odevzdání označeny datem i časem odevzdání. Žáci přihlášení od 7. září budou evidováni jako náhradníci a v případě uvolnění kapacity budou jejich zákonní zástupci informováni vedoucí vychovatelkou.
 • Z přijatých zápisních lístků budou upřednostněni nejmladší žáci (1. – 3. třída).
 • Zájemci o ŠD ze 4. a 5. ročníků budou přijímáni do naplnění kapacity ŠD. V  případě, že by mohlo dojít k překročení kapacity, budou přednostně přijímáni zájemci o ŠD, kteří dojíždějí autobusem a na základě věku (data narození) od nejmladšího po nejstarší.
 • Zdravotní stav dítěte - dítě, které je schopné vzdělávání na ZŠ, může být přijato k mimoškolnímu vzdělávání do ŠD. V případě zdravotního postižení je třeba individuálního přístupu. Záleží na možnostech zařízení ŠD a dohodě zákonných zástupců s vedením školy.

 

Činnost ve ŠD

 • Je určena pro žáky 1. – 5. tříd.
 • Při ŠD pracuje školní klub, který navštěvují žáci 6. – 9. tříd.
 • ŠD a ŠK nabízí zajímavé využití volného času v době před a po vyučování.
 • Aby nebyla narušována činnost oddělení, jsou pro odchody žáků stanoveny tyto doby: po obědě do 13:30 hodin nebo po vycházce od 14:30 hodin.
 • V odpoledních zaměstnáních je dbáno na pravidelné zařazování všech složek výchovy úměrně k věku žáků a jejich schopnostem.
 • Při příznivém počasí využíváme každou volnou chvíli k pobytu žáků venku a v přírodě.
 • Nezapomínáme na procvičování učiva formou didaktických her.
 • K tradicím naší ŠD patří pořádání celodružinových akcí.
 • Žáci mají mít ve ŠD přezůvky v sáčku, převlečení dle počasí a ročního období, odpolední svačinu a pití. Doporučujeme náhradní roušku v závislosti na protiepidemických opatřeních.

 

Základní hygienická pravidla

 • Dodržování zásad osobní a respirační hygieny.
 • Ochrana úst a nosu v závislosti na protiepidemických opatřeních uvedených u příslušného stupně pohotovosti v oblasti veřejného zdraví – tzv. semafor.
 • Řádné provětrání, úklid a dezinfekce užívaných prostor.
 • Dodržovat hygienu rukou, osušení rukou – papírové ručníky na jedno použití, popřípadě osoušeč před školní jídelnou, opakovaně upozorňovat.
 • Doporučujeme – zanechat v ŠD (v sáčku žáka) náhradní podepsaný respirátor (v závislosti na protiepidemických opatřeních), v ŠK (žák by měl mít respirátor ve své školní aktovce).
 1. Plán připravovaných akcí školní družinou

na školní rok 2021/2022

 

Účastnici zájmového vzdělávání z 1. a 2. tříd se v tomto školním roce účastní

 celoroční hry: „Piráti: Ostrov pokladů

 

Září:

 • Poučení o bezpečnosti, řád ŠD, pravidla společného soužití
 1. a 2. třída
 • Ostrov pravidel: Pasování na piráty, Pirátské dovádění, Malujeme pirátské vlajky
 • Pozdrav slunci – jogínci (projektový den)
 • Zdravé zoubky (projektový den)
 • ZOO Tábor (projektový den mimo ŠD)
 • Vodní dům Hulice (projektový den mimo ŠD)
 • 3. třída: Zdravá pětka
 • 4. třída: Malujeme na chodník
 • 5. třída: Léto odplouvá
 • E1: Výtvarné odpoledne: Roční období

 

Říjen:

 1. a 2. třída
 • Ostrov vzpomínek: Pirátská rozcvička, Halloween, Poznáváme svou vlast, Veselé tvoření
 • 3. třída: Hvězdárna Vlašim (projektový den mimo ŠD)
 • 4. třída: Podzim je tu
 • 5. třída: Dopravní značky
 • E1: Tvoření z přírodního materiálu

             

 Listopad:

 1. a 2. třída
 • Ostrov barev: Život na palubě, Den laskavosti, Větrníkový den
 • 3. třída: Módní přehlídka
 • 4. třída: Vánoční přání pro seniory, Lampiony
 • 5. třída: Podzimní dílničky
 • E1: Bramborový týden

 

Prosinec:

 1. a 2. třída
 • Ostrov tradic: Mikulášská nadílka, Zdobení stromečku, Perníčky, Paní Zima
 • 3. třída: Veselé Vánoce (přáníčka)
 • 4. třída: Vánoce přicházejí (projektový den), Plstění
 • 5. třída: Tvoříme vánoční dekorace
 • E1: Vánoční dílničky

 

Leden:

 1. a 2. třída
 • Ostrov ledu a sněhu: Pirátské bláznivé disciplíny, Výroba krmítek, Malování do sněhu
 • 3. třída: Kamínky přátelství
 • 4. třída: Turnaj o zlatou dámu
 • 5. třída: AZ kvíz
 • E1: Zimní radovánky

 

Únor:

 1. a 2. třída
 • Ostrov bohatství: Masopustní dovádění, Filozofie pro děti, Kreativní stavby ze sněhu
 • 3. třída: Malování + masky na obličej
 • 4. třída: Piškvorkiáda
 • 5. třída: Maškarní rej
 • E1: Karnevalové masky

 

Březen:

 1. a 2. třída
 • Ostrov probuzení: Ponožkový den, Velikonoční tvoření, Den vody
 • 3. třída: Jarní dovádění (překážková dráha)
 • 4. třída: Březen – měsíc knihy, malujeme komiks
 • 5. třída: Jaro je tu
 • E1: Jarní věnec

 

Duben:

 1. a 2. třída
 • Ostrov radosti: Čarodějnický rej, Den Země, Výroba drobných dárečků pro předškoláky
 • 3. třída: Velikonoční kraslice (voskem)
 • 4. třída: Velikonoční olympiáda
 • 5. třída: Velikonoční vyrábění
 • E1: Dejte vejce malované

 

Květen:

 1. a 2. třída
 • Ostrov květů: Den Evropy, Kytička pro maminku, Den hasičů
 • 3. třída: Modrá, žlutá, zelená (třídíme)
 • 4. třída: Turnaj v pukecu
 • 5. třída: Pilná včela
 • E1: Prostřeno

 

Červen:

 1. a 2. třída
 • Ostrov pokladů: Den dětí, Noemova archa očima pirátů, Cesta za pokladem
 • 3. třída: Den dětí (soutěže)
 • 4. třída: Fotbálek
 • 5. třída: Společné odpoledne
 • E1: Zábavné odpoledne
 • Vyhodnocení celého školního roku ve školní družině

 

Průběžně:

 • opakování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví
 • zlepšování komunikace a společenského chování
 • pěstování kamarádských vztahů a tolerance
 • výchova k péči o estetické prostředí školní družiny
 • společná četba v klidové části
 • činnost výtvarná, pracovní, estetická, hudební a sportovní

 

Upozornění: změna akcí a soutěží vyhrazena. V případě, že se naskytne jakákoli spontánní akce, může být vložena i zaměněna s akcí v plánu.

Copyright © 2013. All Rights Reserved ZŠ Pacov  2013.