Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Základní škola Pacov
Základní škola Pacov

Pracovníci školního poradenského pracoviště

  • Mgr. Ivan Maršík, speciální pedagog
  • Mgr. Jana Růžičková, výchovný a kariérový poradce pro 2. stupeň
  • Mgr. Kateřina Hodinková, výchovný poradce pro 1. stupeň
  • Mgr. Věra Plášilová, školní metodik prevence
  • Jaroslava Červenková, školní asistent

Poradenští pracovníci mají pevně stanovené konzultační hodiny pro žáky, rodiče a pedagogy. Informace a důvěrná data o žácích a jejich rodičích jsou uchovávána v souladu se zákonem o ochraně osobních dat (GDPR).

Výchovný poradce pro 1. stupeň – Mgr. Kateřina Hodinková

Výchovná poradkyně Mgr. Kateřina Hodinková se zaměřuje na žáky, kteří potřebují pomoc a jejichž výchova a vzdělávání nebo psychický a sociální vývoj vyžadují speciální péči. Spolupracuje se školskými poradenskými zařízeními a OSPODem, zprostředkovává diagnostiku speciálně vzdělávacích potřeb. Provádí metodickou a informační činnost pro pedagogy, žáky a jejich zákonné zástupce. Zaměřuje se na žáky, kteří mají kmenovou třídu v budově Základní školy na náměstí Svobody, tj. 2., 3., 4. a 5. třídy. Rovněž vede evidenci žáků se SVP a žáků nadaných z těchto tříd.

Konzultační hodiny (po předchozí telefonické či mailové domluvě):

Mgr. Kateřina Hodinková - pátek 8.00–9.30 hodin

Je možné dohodnout konzultaci i v jiném termínu.

Výchovný a kariérový poradce pro 2. stupeň – Mgr. Jana Růžičková

Mgr. Jana Růžičková koordinuje činnost školního poradenského pracoviště a věnuje se problematice kariérového poradenství. Dále spolupracuje se školskými poradenskými zařízeními a OSPODem, zprostředkovává diagnostiku speciálně vzdělávacích potřeb pro žáky 6. až 9. tříd, provádí metodickou a informační činnost pro pedagogy, žáky a jejich zákonné zástupce. Vede evidenci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných 2. stupně, kteří mají kmenovou třídu v budově Základní školy Za Branou, tj. 1., 6., 7., 8. a 9. tříd.

Konzultační hodiny (po předchozí telefonické či mailové domluvě):

Mgr. Jana Růžičková - úterý 13.00–14.00 hodin

Je možné dohodnout konzultaci i v jiném termínu

Speciální pedagog – Mgr. Ivan Maršík

Speciální pedagog Mgr. Ivan Maršík ve spolupráci s třídními učiteli vyhledává žáky s výukovými a výchovnými obtížemi v 1. ročníku, analyzuje příčiny jejich obtíží a stanovuje pro ně individuální plán podpory. Vykonává činnosti zaměřené na odbornou podporu integrovaných žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 1. tříd a tříd zřízených podle § 16, odst. 9. Koordinuje a metodicky vede pedagogické asistenty ve škole. Připravuje a průběžně upravuje podmínky pro integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 1. tříd a tříd zřízených podle § 16, odst. 9. Dále se věnuje metodické podpoře učitelů, koordinuje a zajišťuje speciálně pedagogické poradenské služby a intervence pro tyto žáky. Zaměřuje se především na žáky tříd zřízených podle § 16, odst. 9, vede evidenci žáků těchto tříd.

Konzultační hodiny (po předchozí telefonické či mailové domluvě):

Mgr. Ivan Maršík - pondělí 15.00–16.00 hodin

Je možné dohodnout konzultaci i v jiném termínu.

Školní metodik prevence – Mgr. Věra Plášilová

Mgr. Věra Plášilová pracuje především v oblasti prevence sociálně nežádoucích jevů. Školní metodik prevence vykonává činnosti metodické, koordinační, informační a poradenské. Podílí se na tvorbě a realizaci Minimálního preventivního programu. Sleduje rizika vzniku a projevů sociálně patologických jevů a jejich řešení. Realizuje a koordinuje aktivity zaměřené na prevenci sociálně patologických jevů.

Konzultační hodiny (po předchozí telefonické či mailové domluvě):

Mgr. Věra Plášilová - úterý 13.30–14.30 hodin

Je možné dohodnout konzultaci i v jiném termínu.

Školní asistent – paní Jaroslava Červenková

Paní Jaroslava Červenková, sídlí v budově Základní školy Za Branou, ve sborovně 1. stupně:

  • zprostředkovává komunikaci mezi rodinou a školou (přenos informací mezi rodinou a školou, aktivity vedoucí k zajištění pravidelné školní docházky, porozumění rodinnému prostředí žáků, předává rodině informace o školní úspěšnosti žáka, případně o potřebě s žákem pracovat)
  • poskytuje podporu výchovným poradcům (případně dalším pedagogům) při administrativní a organizační činnosti, poskytuje širší oporu v přímé a nepřímé pedagogické práci učitelů
  • pomáhá překonávat bariéry mezi školou a rodinou, které vyplývají z odlišných životních podmínek nebo odlišného kulturního prostřed.

Dalšími pracovníky, kteří se podílejí na poradenských službách školy a tvoří tým pro poskytování těchto služeb, jsou třídní učitelé, učitel – metodik pro přípravu školního vzdělávacího programu a ostatní učitelé.

Pracovníci školního poradenského pracoviště Typ: PDF dokument, Velikost: 120.3 kB

prohlídka školy

partnerství


nahoru